Værdipapirfonden Frøs Aggressiv

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge på de globale aktiemarkeder uden du behøver have kendskab til de enkelte selskaber, holdninger til vækstmarkeder, politiske forhold osv.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i perioden fra kl. 9:45 til 10:42 den 19. januar 2018.
DK0060853778 Aggressiv Kursen var 0,55% for lav

Ingen investorer var berørt af fejlen.

Værdipapirfonden Frøs Aggressiv – November

Afdelingens afkast blev -1,06 mod -0,58% i afdelingens benchmark.

Obligationer: Fondens beholdning af obligationer fra udviklingslande trak ned i afkastet. Det samme gjorde sig gældende for den øvrige obligationsbeholdning som dog klarede sig lidt bedre på grund af kortere løbetid.

Aktier: November måned startede godt med stigninger på de fleste aktiemarkeder. Så blev der opdaget en ny variant af Corona virussen, med navnet Omikron. Det ændrede totalt stemningen på aktiemarkederne hvor vi derefter så særdeles store fald. Den usikkerhed som opstod på aktiemarkederne, fortsatte november måned ud. Fondens beholdning af aktier, blev derfor også særdeles hårdt ramt heraf. Positionerne BI Gl.Ak.Indeks, Stonehenge Value aktier samt SI Verden Etik, var nogle af de få som bidrog med positivt aktieafkast i november måned. Vores allokering mod valueaktier gjorde at vi klarede os relativt dårligere end benchmark også set i lyset af de faldende renter. Inflationen spiller stadig en afgørende stor rolle og centralbankerne har nævnt at inflationen måske er mere vedvarende end først antaget. Men på den helt korte bane har Covid altså været skyld i lavere renter. Det taget i betragtning ser vi fortsat et stort potentiale i allokeringen mod valueaktier.

Handler/omlægninger: Der er ikke foretaget handler eller omlægninger i fonden i denne periode.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 2,01%
Indirekte handelsomkostninger 0,11%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os tage en snak
om dine investeringer

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Aggressiv