Værdipapirfonden Frøs ESG

En nem og overskuelig investering til dig, der ønsker at fokusere på ansvarlige investeringer.

Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing, og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til vores aktuelle anbefalinger.

Med denne fond ønsker vi at give mulighed for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer.

Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden udelukkende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Miljøsager, ringe sociale forhold og dårlig ledelse kan have stor betydning for virksomheders værdi. Investeringerne sker med aktivt ejerskab og ekskludering. Med aktivt ejerskab forstås blandt andet udnyttelse af stemmeret, hvor vi via vores forvaltere går i direkte dialog med virksomhederne for at øge deres ansvarlighed. Eksklusion indebærer, at såfremt virksomheder ikke er modtagelig for vore forvalteres opfordringer eller ligefrem fremgår af egentlige eksklusionslister, så afhænder forvalterne investeringen i disse selskaber.

Fondens investeringer sker med udgangspunkt i, hvordan de forskellige afdelinger forvalter formuen. I tilrettelæggelsen af forvaltningen lægges der vægt på, at de lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer, UNPRI. Fondens investeringer skal endvidere overholde Civilretsstyrelsens anbringelsesbekendtgørelse for ikke-erhvervsdrivende fonde §8, stk. 1, således at ikke-erhvervsdrivende fonde (jævnfør bekendtgørelsens §6) kan anbringe højst halvdelen af midlerne i fonden.

Værdipapirfonden Frøs ESG – juli 2022

Afdelingens afkast blev 6,45% mod 8,37% for fondens benchmark.

Obligationer: Fondens samlede beholdning af obligationer gav i juli et afkast på 2,39%.

Aktier: Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på 7,77%.

Bedste papir var SparIndeks C25 der steg 11,91% i juli, mens SydInvest Fjernøsten præsterede dårligst med -0,48%.

Handler/omlægninger: Der har ikke været foretaget handler eller omlægninger i fonden i juli.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,74%
Indirekte handelsomkostninger 0,02%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde ESG