Værdipapirfonden Frøs ESG

En nem og overskuelig investering til dig, der ønsker at fokusere på ansvarlige investeringer.

Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing, og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til vores aktuelle anbefalinger.

Med denne fond ønsker vi at give mulighed for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer.

Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden udelukkende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Miljøsager, ringe sociale forhold og dårlig ledelse kan have stor betydning for virksomheders værdi. Investeringerne sker med aktivt ejerskab og ekskludering. Med aktivt ejerskab forstås blandt andet udnyttelse af stemmeret, hvor vi via vores forvaltere går i direkte dialog med virksomhederne for at øge deres ansvarlighed. Eksklusion indebærer, at såfremt virksomheder ikke er modtagelig for vore forvalteres opfordringer eller ligefrem fremgår af egentlige eksklusionslister, så afhænder forvalterne investeringen i disse selskaber.

Fondens investeringer sker med udgangspunkt i, hvordan de forskellige afdelinger forvalter formuen. I tilrettelæggelsen af forvaltningen lægges der vægt på, at de lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer, UNPRI. Fondens investeringer skal endvidere overholde Civilretsstyrelsens anbringelsesbekendtgørelse for ikke-erhvervsdrivende fonde §8, stk. 1, således at ikke-erhvervsdrivende fonde (jævnfør bekendtgørelsens §6) kan anbringe højst halvdelen af midlerne i fonden.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra kl. 9:35 til 10:50 den 13. maj 2019. DK0061075165 ESG – kursen var 7,57% for høj i ovenstående periode.

Værdipapirfonde Frøs ESG – juli

Fondens afkast blev på 1,07% i april mod 1,78% i afdelingens benchmark.

Obligationer:
Fondens underliggende placering i obligationer er baseret i primært højrentelande og korte ’High Yield’ virksomhedsobligationer. Korte ”High Yield” virksomhedsobligationer kunne lige fremvise marginalt positivt afkast på 0,13% i juli. Obligationer i Sydinvest Højrentelande ESG udviste i juli en lille negativt afkast på -0,02%.

Aktier:
Afdelingen gav i absolutte termer et tilfredsstillende afkast på aktieeksponeringen, men knap så imponerende relativt set – value segmentet tabte under faldende rente i juli terræn til vækstaktier.

Den største post i afdelingen i Sydinvest Ligevægt & Value Etik gav i juli et negativt afkast på -0,02%.
Afdelingens investering i fx SparInvest INDEX afdelinger med eksponering til henholdsvis danske aktier og amerikanske aktier gav flotte afkast omkring 3,5% og 1,4%.

De fjernøstlige aktier gav relative store negative afkast i juli med baggrund i skuffende nøgletal ud af Kina og topstyret reguleringer som skaber faldende risikoappetit i Emerging Markets.

Handler/omlægninger:

 

 

 

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,74%
Indirekte handelsomkostninger 0,02%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde ESG