Markedskommentarer

Herunder kan du læse de seneste markedskommentarer fra vores investeringseksperter.

Markedskommentar

8. februar 2021:

 

2021 startede med stor risikoappetit

En ny amerikansk hjælpepakke i juledagene på 900 mia. USD efterfulgt af en overraskende valgsejr til demokraternes to kandidater ved senatsvalget i Georgia den 5. januar skabte nye forhåbninger om en økonomisk opblomstring i 2021.

Ny optimisme og forventninger til bedring af den globale økonomi blev omsat til fornyet risikovillighed som udløste kursstigninger til aktier, indsnævring af kreditspænd og stigende lange statsrenter.

Det nervepirrende senatsvalg i Georgia var afgørende for den politiske magtbalance, og med demokraternes dobbelte valgsejr er Senatet fordelt med 50 pladser til både republikanerne og demokraterne, hvorfor den afgørende stemme tilhører vicepræsident, som fra 20. januar var Kamala Harris – altså en demokrat. Med andre ord får senatsvalget i Georgia altså stor betydning for, hvor frit spillerum den nye præsident Biden vil have frem mod midtvejsvalget i 2022.

… men glæden var kortvarig

Efter blot tre uger kom uroen tilbage til finansmarkederne. Den mere smitsomme engelske variant af corona spredte sig og for at bevare kontrollen med epidemien blev der indført en række skærpede tiltag og restriktioner. Dette og udfordringer med utilstrækkelige vaccineleveringer påvirkede umiddelbart aktiemarkederne negativt.

Et nyt fænomen, hvor private investorer koordinerede masseopkøb af aktier, som har været mål for store hedgefondes ’short-selling’-spekulationer så dagens lys i slutningen af januar. Voldsomme kursstigninger i disse aktier medførte store tab for hedgefondene, hvor nogle af tabene blev inddækket ved salg af beholdninger i andre aktier, hvilket skabte usikkerhed og dermed vigende risikovillighed.

Nedenfor skitseres kort udviklingen i de væsentligste aktivklasser i januar:

Obligationer
De internationale statsrenter endte samlet set højere i januar, hvor det især var den lange amerikanske statsrente som førte an. Stigende inflationsforventninger og et forventet større udbud af obligationer som følge af voksende gældsbyrder under corona pandemien var hovedårsagerne bag rentestigningerne.

Danske stats- og realkreditobligationer var ingen undtagelse og specielt obligationer med høj varighed blev ramt af kursfald.

Markedet for virksomhedsobligationer opdeles i henholdsvis ’Investment Grade’ (obligationer med høj kreditværdighed) og ’High Yield’ (obligationer med lav kreditværdighed).
’Investment Grade’ segmentet har stor korrelation til udviklingen i statsrenterne, hvilket nedførte rentestigninger i januar.
’High Yield’ segmentet oplevede i januar at merrenten til sammenlignelige statsrenter blev marginalt indsnævret samtidig med små rentefald i aktivklassen. En spirende optimisme til den fremtidige økonomiske udvikling understøttede ’High Yield’ aktivklassen.

Obligationer fra højrentelande i både hård valuta (obligationer udstedt i USD) og lokalvaluta (obligationer udstedt i landenes respektive lokalvalutaer) gik ikke ram forbi den generelle rentestigning i januar.
En generel mindre styrkelse af lokalvalutaerne i januar betyder at højrentelande obligationer i lokalvaluta klarede sig marginalt bedre end udstedelser i hård valuta.

Aktier
Aktier fra de udviklede markeder oplevede nye kursstigninger i starten af januar afløst af kursfald sidst på måneden. Genopretningshistorien synes fortsat intakt med bedring i tillidstallene, fortsat lave renter samt lempelig finans- og pengepolitik og bør understøtte yderligere stigningspotentiale på sigt.

Det amerikanske aktiemarked blev, trods et mindre negativt afkast sidst i januar, det aktiemarked som klarede sig bedst blandt de store toneangivende udviklede markeder. En gigantisk økonomisk indsprøjtning på vej fra præsident Biden fastholder investorernes i troen om et større forestående økonomisk opsving.

Danmark mistede momentum i slutningen af januar, og var blandt de lande som oplevede relativt store kursfald. Det danske aktieindeks har også været solstrålehistorien gennem de seneste år, hvorfor profithjemtagning ikke er ualmindeligt. Historien om hedgefondenes inddækning af tab på ’short-selling’-spekulationerne kan have foranlediget tvangssalg af danske aktier.

Emerging Markets (EM) aktier klarede sig i januar generelt bedre end aktier fra de udviklede markeder. Højdespringeren i januar var Kina, hvor aktiemarkedet nyder godt af stærk økonomisk aktivitet og kontrol over pandemien.
Bundskraberne i EM-universet var umiddelbart Latinamerika som mistede terræn på faldende risikovillighed ultimo januar og svækkelse af valutaerne.

 

7. januar 2021:

 

År 2020 i pandemiens tegn

2020 har været kendetegnet ved historisk store afkastudsving på både aktier og obligationer. Særligt udbruddet af COVID-19 og de globale nedlukninger fra marts måned førte til voldsomme kursfald. De finansielle aktører frygtede voldsom negativ indvirkning på den globale økonomiske udvikling, og vi har da også efterfølgende set store fald i BNP.

Efter bratte aktiekursfald, udvidelser af kreditspænd og en generel søgning mod såkaldt sikker havn, så reagerede de finansielle markeder også forholdsvis kraftigt med modreaktioner i takt med de enorme hjælpepakker, der fra regeringer og centralbanker verden over straks blev lanceret til at lægge en hånd under erhvervslivet og den generelle økonomiske udvikling.

Foråret og sommeren bød på tæt opfølgning på udbredelsen af smitten og de finansielle markeder reagerede på enhver ændring. De globale nedlukninger havde en positiv effekt på smitteudbredelsen og hen over sommeren så vi gradvise genåbninger af samfundene – til gavn for virksomheder, detailhandel og den generelle tiltro til bedre fremtidsudsigter.

Med efterårets komme skete der dog desværre en opblussen i smittetallene og en anden bølge skyllede ind over især Europa og USA. Nye nedlukninger blev lanceret og man frygtede på ny for udsigterne. Nu var der dog positive fremskridt på vaccinefronten og udviklingen her vejede tungere for finansmarkederne.

Afklaringen på præsidentvalget i USA bidrog til de positive forventninger og trods øget smitteudbredelse, så steg kredit- og aktiemarkederne hen over sidste del af året. Med valget af Joe Biden så de finansielle markeder ind i en fremtid med mere stabile politiske forhold og en forventning om mere forsonlige toner rent geopolitisk. Nok er både demokrater og republikanere kritiske overfor Kina, men der forventes med Joe Biden en mere diplomatisk tilgang, ligesom der forventes fornyet samarbejde med bl.a. EU, WTO og Nato.

Brexit fyldte igen i den sidste del af året. Først i 11. time blev der indgået en aftale mellem England og EU og det var naturligvis positivt for de finansielle markeder, at der også her fandt en afklaring sted.

På aktiesiden var der enorm forskel på afkast afhængig af region, sektor og stilart. Eksempelvis steg danske aktier med 33,7%, mens franske aktier faldt med 7,1%. I USA så vi IT-sektoren stige med 42%, mens energisektoren faldt med 37%. Vores tilgang til aktiemarkedet via value-strategien led også sidste år. Value-aktier klarede sig ca. 32%-point dårligere end vækstaktier.

På obligationssiden har vi set faldende statsrenter i 2020 på fortsat lempelig pengepolitik, massive opkøbsprogrammer og lav inflation. En faldende lang statsrente har således betydet flotte afkast i lange danske statsobligationer. Korte danske statsobligationer gav derimod igen i 2020 et negativt afkast som følge af udgangspunkt i en negativ effektiv rente og stort set uændret rente i 2020.

De mere risikofyldte typer af obligationer som virksomheds- og Emerging Markets obligationer gav flotte positive afkast i lokalvaluta med baggrund i faldende statsrenter, som mere end kompenserer for mindre udvidelser af kreditspænd.

2020 blev et år med store udsving undervejs og væsentlige risikofaktorer, hvorfor vi bevidst valgte løbende at holde risikoen i kort snor. Hertil kommer vækstaktiernes outperformance i år. Vores primære tilgang er value-investering og det kostede i 2020 på det relative afkast, hvor value-aktierne kom igennem året noget lavere end verdensindekset.

Denne tilgang fastholdes dog, idet vi vurderer risikoen tilstede for, at der er en såkaldt FAANG-boble under opbygning (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), ligesom det nuværende stadie i den økonomiske udvikling og forventningerne til fremtiden på baggrund af vaccinerne tilsiger overvægt af value-aktier.Læs kommentarer og se afkast for de enkelte fonde i Frøs Sparekasse her.

Investér med os

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardMarkedskommentarer