Værdipapirfonden Frøs Aggressiv

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge på de globale aktiemarkeder uden du behøver have kendskab til de enkelte selskaber, holdninger til vækstmarkeder, politiske forhold osv.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i perioden fra kl. 9:45 til 10:42 den 19. januar 2018.
DK0060853778 Aggressiv Kursen var 0,55% for lav

Ingen investorer var berørt af fejlen.

Markedskommentar

4. maj 2018:

April måned bød endnu engang på usikkerhed på de finansielle markeder og fokus var på risiko for handelskrig, geopolitisk usikkerhed omkring især Nordkorea samt frygt for forøgede renteforhøjelser fra den amerikanske forbundsbank. Vi var derfor vidner til forholdsvis store udsving på de finansielle markeder, men da måneden var omme var det i sidste ende uden de helt store forskydninger på renteniveauerne, hvorimod aktiemarkederne havde klaret sig noget bedre og ligger højere end ultimo marts.

Månedens afkast i fonden ender på +2,85% og sammenligningsgrundlaget (benchmark) steg med 2,88%, hvorved vi oplevede en rigtig god måned rent afkastmæssigt.

Vi har ikke foretaget ændringer af beholdningen i april.

På det seneste er de økonomiske nøgletal fra Europa taget lidt af i fart, men vi vurderer, at det blot er en nedgang i tempo og ikke en egentlig tilbagegang. Stigende EUR og uro omkring handelspolitikken har holdt investeringslysten nede hos virksomhederne.  Vores vurdering er dog, at der nok skal komme reelle forhandlinger omkring mellem både USA/Kina og USA/EU. Samtidig aftager inflationen endnu engang. Priserne i eurozonen steg i april mindre end ventet og er dermed fortsat et stykke under Den Europæiske Centralbanks (ECB) målsætning. Den lave inflation hjælper ikke ligefrem ECB. Det igangværende opkøbsprogram, hvor ECB køber obligationer for nye penge, løber indtil udgangen af september måned. Fortsat lav inflation øger sandsynligheden for, at ECB kan se sig nødsaget til at forlænge opkøbsprogrammet. Alt i alt gør inflationsudviklingen, at en renteforhøjelse i eurozonen ikke vurderes at være lige rundt om hjørnet. Vi forventer ingen renteændring fra ECB før i 2019. Det betyder, at vi fortsat forventer uændrede til svagt stigende renter i Europa.

Eurozonens økonomi viser tendens til opbremsning, bl.a. voksede BNP i 1. kvartal mindre end ventet, forbrugere og virksomheder er mindre optimistiske end tidligere og industriproduktionen er faldet.  En del af forklaringen er utvivlsomt den nævnte stigning i EUR, hvorved europæiske produkter bliver dyrere og dermed forringes de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Risiko for handelskrig er den anden væsentlige årsag. Vi er dog ikke udpræget bekymrede for den europæiske økonomi. Trods faldet de seneste måneder, er stemningen hos forbrugere og virksomheder fortsat god. Der bliver skabt masser af nye arbejdspladser, de fleste europæere får flere penge mellem hænderne, der er fokus på mindstelønnen og arbejdsmarkedsreformer. Dertil kommer de fortsat meget lave renter samt den overordnede gode styrke i økonomien. Det understøtter, at det europæiske opsving kan fortsætte. Tempoet bliver givet lavere end i 2017, men fortsat ganske fornuftig.

Den igangværende regnskabssæson forløber overvejende godt med flotte resultater, høj indtjening og positive forventninger. Vi vurderer derfor, at der er plads til yderligere stigninger på aktiemarkederne.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 2,34%
Indirekte handelsomkostninger 0,22%
Beløbsgrænser ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Lad os tage en snak

om dine investeringer

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Aggressiv