Værdipapirfonden Frøs Aggressiv

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge på de globale aktiemarkeder uden du behøver have kendskab til de enkelte selskaber, holdninger til vækstmarkeder, politiske forhold osv.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i perioden fra kl. 9:45 til 10:42 den 19. januar 2018.
DK0060853778 Aggressiv Kursen var 0,55% for lav

Ingen investorer var berørt af fejlen.

Markedskommentar

7. maj 2019:

April måned blev overordnet set ganske fredelig på de finansielle markeder, men pludselige rentefald sidst i marts trak med ind i april og bevirkede en meget stor dansk konverteringsaktivitet. Dette smitter naturligvis af på udtrækningsprocenterne på de højtforrentede danske realkreditobligationer.

Fortsat usikkerhed omkring den fremtidige vækst, lempelig pengepolitik og udskydelse af Brexit bidrog til at holde renterne lave og derved nød aktierne fortsat godt af den høje risikovillighed og likviditetstilstrømning. De makroøkonomiske nøgletal giver fortsat mere usikkerhed end vished omkring den aktuelle væksts robusthed – om end april dog bød på mere opløftende tendenser. Især tal for det amerikanske arbejdsmarked var ganske flotte. Inflation er dog stadig ikke et tema, hvilket til stadighed udfordrer nationalbankerne.

Den amerikanske forbundsbank valgte på sit rentemøde i april at fastholde renten, hvilket var helt som ventet. Samtidig lød signalerne dog på uændret rente hen over sommeren, og flere aktører begynder at indregne, at renterne ikke hæves yderligere i 2019.

Aktiemarkederne havde en ganske god måned i april – og især de tyske industriaktier rykkede pænt. Vi anser stadig ikke aktiemarkerne globalt set for at være specielt dyrt prisfastsat p.t. Det amerikanske aktiemarked måske som undtagelse. Aktierne fra Europa og Emerging Markets synes sågar stadig at forekomme billige. Isoleret set er værdiansættelsen for aktiemarkederne altså ikke en hæmsko for yderligere kursstigninger. Vi forventer dog fortsat, at den kommende tid byder på mere afdæmpet udvikling. Udfordringen er klart det aktuelle vækstbillede og de politiske udfordringer. Samtidig viser Trump med sit seneste tweet omkring mulig forøgelse af toldsatser overfor Kina, at intet skal tages for givet og markedets umiddelbare reaktion viste også, at sårbarheden bestemt er til stede.

Værdipapirfonden Frøs Aggressiv – april 2019

April måneds afkast i fonden blev på 1,32%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et afkast på 2,62%. Emerging Markets obligationer havde en god måned og bidrog med ca. 0,25% i afkast, i lokalvaluta dog svagt negativt. Vores beholdning af internationale obligationer udviste denne gang en stort set uændret udvikling. På aktiesiden trak især vores placering i europæiske small cap-aktier samt foreningerne Ligevægt & Value godt op i afkastet. Aktier fra Fjernøsten havde en forholdsvis god måned, mens New Emerging Markets Aktier til gengæld udviste et fald.

Vi fastholder vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrede områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik. Handelskonflikten blussede godt nok lidt op igen her primo maj med Trump ude at true Kine med afgiftsforhøjelser, men det ser vi mere som amerikansk pres i den afgørende fase. I april købte vi yderligere op i Erhvervsejendomme, ligesom vi øgede aktieafdækningen.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 2,34%
Indirekte handelsomkostninger 0,22%
Beløbsgrænser ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Lad os tage en snak
om dine investeringer

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Aggressiv