Værdipapirfonden Frøs Aggressiv

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge på de globale aktiemarkeder uden du behøver have kendskab til de enkelte selskaber, holdninger til vækstmarkeder, politiske forhold osv.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i perioden fra kl. 9:45 til 10:42 den 19. januar 2018.
DK0060853778 Aggressiv Kursen var 0,55% for lav

Ingen investorer var berørt af fejlen.

Markedskommentar

4. januar 2019:

Usikkerheden tog til i december. Det blev bestemt ikke en måned med sød musik og julestemning.

Brexit-forhandlingerne led et tilbageslag, idet premierminister May ikke havde opbakning hjemme i sit eget parlament og derfor valgte at udskyde afstemningen til uge 3 i 2019. Det skønnes blandt markedsanalytikere, at et ”no-deal” vil betyde, at den britiske økonomi vil kunne tabe op mod 10% af BNP på mellemlang sigt. Der er derfor en vis optimisme i forhold til mulighederne for evt. mindre tilretning af aftalen og efterfølgende godkendelse i parlamentet. Der er dog stor risiko forbundet med briternes exit.

Italien og EU-kommissionen kom i december tættere på hinanden omkring det italienske statsbudget for 2019. Senest har den italienske regering ændret sit skøn for budgetunderskuddet til nu 2,04% fra tidligere 2,4%. EU-kommissionen har på den baggrund udtalt, at der så ikke vil blive indledt en formel underskudsprocedure mod Italien. Italien har dog stadig store udfordringer, idet BNP faldt sidst på året og både PMI for industrien og forbrugertilliden faldt igen i december. Den manglende vækst presser Italien.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, fortsatte sin rentenormaliseringspolitik – trods ændret retorik omkring renteniveauet. På få uger gik Fed fra at mene, at renteniveauet var væsentligt under det neutrale niveau, til at mene, at renteniveauet var tæt på det neutrale. Det fik markedet til at frygte for væksten. Alligevel forhøjede Fed renten på deres møde den 19. december. Det var 9. gang, at Fed forhøjede renten siden december 2015. Udsigterne for 2019 blev dog ændret til 2 renteforhøjelser mod tidligere signaler om 3. Fed valgte samtidig at sænke BNP-estimatet for 2019 til 2,3% (fra 2,5%) og inflationsestimatet til 1,9% (fra 2,0%).

Fed valgte altså at fortsætte renteforhøjelserne, hvorimod ECB (den europæiske centralbank) ikke er begyndt endnu. ECB valgte dog – trods seneste opbremsning i den europæiske økonomi – som tidligere annonceret at stoppe deres store opkøbsprogram. Den lempelige pengepolitik fortsætter dog en rum tid endnu, idet styringsrenten fastholdes på -0,40% som minimum til efter sommeren 2019 samtidig med, at reinvestering af udløbne obligationer (fra opkøbsprogrammet) vil fortsætte. Også ECB valgte at sænke skønnet for BNP og inflation for 2019.

Handelskonflikten mellem især USA og Kina fortsatte. Den under G20-mødet indgåede aftale om, at USA og Kina indgår en dialog omkring ny aftale, der i første omgang fik Trump til at udskyde de truede nye tariffer med 90 dage, fik ikke beroliget markederne. Der savnes konkrete udmeldinger samtidig med, at de økonomiske nøgletal nu viser negativ effekt af konflikten.

De korte danske statsrenter steg i december, mens de lange udviste faldende tendens i takt med øget bekymring for den økonomiske vækst.

Globale aktier havde igen en urolig måned og den glade julestemning udeblev mildest talt på aktiemarkederne. Aktierne udviste generelt store fald og bl.a. amerikanske aktier oplevede den værste december måned siden 1931. På årsbasis faldt verdensindekset med 11,3% målt i USD, hvilket gør 2018 til det ringeste aktieår siden 2008. En del faktorer var årsagerne til den ringe udvikling. Stigende renter i USA, handelsuro, geopolitiske risici og vækstudsigterne for både USA, EU og Kina var alle faktorer med betydelig negativ indvirkning.

Et andet dominerende tema har været olieprisen. Efter en forholdsvis flot udvikling det seneste år, så var 4. kvartal ganske anderledes. WTI-olien endte kvartalet med et fald på 38% på baggrund af lavere vækstforventninger, pressede finansmarkeder og bekymringer omkring hele udbuds-efterspørgselsbalancen. Som modsvar til dette har vi set OPEC+ beslutte at neddrosle den daglige produktion med 1,2 mio. tønder om dagen fra 1. januar 2019, gældende for første halvår.

December måneds afkast i fonden blev på -5,39% mod -5,79% i sammenligningsgrundlaget (benchmark). Fonden klarede sig dermed lidt bedre end benchmark. Især vores beholdning af Emerging Markets obligationer trak op i afkastet, mens især small cap aktier fra EU, aktier i afdelingen Verden Ligevægt & Value samt Udbytte-aktierne udgjorde månedens negative bidrag med fald på ca. 8%.

For hele året ender fondens afkast på -8,66% mod benchmarkafkastet på -4,59%. Fonden klarer sig altså noget ringere end benchmark i år, hvilket i særdeleshed skyldes vores tilvalg af europæiske aktier frem for amerikanske samt vores tiltro til vækstcasen i Fjernøsten. Sammenligner vi med verdensindekset, der faldt med 11,3%, så er resultatet relativt set tilfredsstillende. Udviklingen viser dog med al tydelighed, hvor udfordrende de finansielle markeder har været i år.

Året endte negativt på de fleste fronter. Danske korte statsobligationer tabte 0,40%, Emerging Markets obligationer tabte 5,86% og det globale aktieindeks tabte som nævnt 11,3%. Alt i alt et noget trist investeringsår, hvor de mange brændpunkter trak sorte skyer over investorernes humør.

Vi fastholder dog vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrende områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik. Vi tror, at USA og Kina indser nødvendigheden i en for begge parter acceptabel aftale. Vi forventer ikke, at den amerikanske økonomi går i recession i år. Der vil givet ske en vækstnedgang, men fortsat til relativt fornuftige niveauer. Pengepolitikken fortsættes mod normalisering, men ikke i en grad, der afsporer den økonomiske udvikling. Vi tror derfor på en optur på aktiemarkedet i årets første halvår, mens renterne vil udvise svage stigningstakter.

Kreditobligationer og obligationer fra Emerging Markets har haft et hårdt 2018 på baggrund af frygt for vækstnedgang, rentestigninger og kraftig forringelse af likviditeten i takt med centralbankernes afslutning af opkøbsprogrammerne. Dette forventer vi på baggrund af nævnte udsigter vil ændre sig lidt i 2019, hvorfor vi ser gode muligheder for obligationer fra Emerging Markets. Samtidig forventer IMF (Den Internationale Valutafond), at de kommende år vil vise en relativ fremgang til Emerging Markets-økonomierne. Historisk har det givet medvind til Emerging Markets-aktier i forhold til aktier fra de modne økonomier og vi fastholder derfor vores tro på aktier fra denne region.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 2,34%
Indirekte handelsomkostninger 0,22%
Beløbsgrænser ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Lad os tage en snak
om dine investeringer

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Aggressiv