Værdipapirfonden Frøs ESG

En nem og overskuelig investering til dig, der ønsker at fokusere på ansvarlige investeringer.

Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing, og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til vores aktuelle anbefalinger.

Med denne fond ønsker vi at give mulighed for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer.

Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden udelukkende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Miljøsager, ringe sociale forhold og dårlig ledelse kan have stor betydning for virksomheders værdi. Investeringerne sker med aktivt ejerskab og ekskludering. Med aktivt ejerskab forstås blandt andet udnyttelse af stemmeret, hvor vi via vores forvaltere går i direkte dialog med virksomhederne for at øge deres ansvarlighed. Eksklusion indebærer, at såfremt virksomheder ikke er modtagelig for vore forvalteres opfordringer eller ligefrem fremgår af egentlige eksklusionslister, så afhænder forvalterne investeringen i disse selskaber.

Fondens investeringer sker med udgangspunkt i, hvordan de forskellige afdelinger forvalter formuen. I tilrettelæggelsen af forvaltningen lægges der vægt på, at de lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer, UNPRI. Fondens investeringer skal endvidere overholde Civilretsstyrelsens anbringelsesbekendtgørelse for ikke-erhvervsdrivende fonde §8, stk. 1, således at ikke-erhvervsdrivende fonde (jævnfør bekendtgørelsens §6) kan anbringe højst halvdelen af midlerne i fonden.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra kl. 9:35 til 10:50 den 13. maj 2019. DK0061075165 ESG – kursen var 7,57% for høj i ovenstående periode.

Markedskommentar

7. maj 2019:

April måned blev overordnet set ganske fredelig på de finansielle markeder, men pludselige rentefald sidst i marts trak med ind i april og bevirkede en meget stor dansk konverteringsaktivitet.

Fortsat usikkerhed omkring den fremtidige vækst, lempelig pengepolitik og udskydelse af Brexit bidrog til at holde renterne lave og derved nød aktierne fortsat godt af den høje risikovillighed og likviditetstilstrømning. De makroøkonomiske nøgletal giver fortsat mere usikkerhed end vished omkring den aktuelle væksts robusthed – om end april dog bød på mere opløftende tendenser. Især tal for det amerikanske arbejdsmarked var ganske flotte. Inflation er dog stadig ikke et tema, hvilket til stadighed udfordrer nationalbankerne.

Den amerikanske forbundsbank valgte på sit rentemøde i april at fastholde renten, hvilket var helt som ventet. Samtidig lød signalerne dog på uændret rente hen over sommeren, og flere aktører begynder at indregne, at renterne ikke hæves yderligere i 2019.

Aktiemarkederne havde en ganske god måned i april – og især de tyske industriaktier rykkede pænt. Vi anser stadig ikke aktiemarkerne globalt set for at være specielt dyrt prisfastsat p.t. Det amerikanske aktiemarked måske som undtagelse. Aktierne fra Europa og Emerging Markets synes sågar stadig at forekomme billige. Isoleret set er værdiansættelsen for aktiemarkederne altså ikke en hæmsko for yderligere kursstigninger. Vi forventer dog fortsat, at den kommende tid byder på mere afdæmpet udvikling. Udfordringen er klart det aktuelle vækstbillede og de politiske udfordringer. Samtidig viser Trump med sit seneste tweet omkring mulig forøgelse af toldsatser overfor Kina, at intet skal tages for givet og markedets umiddelbare reaktion viste også, at sårbarheden bestemt er til stede.

Værdipapirfonden Frøs ESG – april 2019

April måneds afkast i fonden blev på 2,58%, hvilket var nøjagtig det samme som sammenligningsgrundlaget (benchmark), der også udviste et afkast på 2,58%. Emerging Markets obligationer havde en forholdsvis stille måned og ender svagt positivt. På aktiesiden trak især vores placering i europæiske small cap-aktier (+6,6%) samt foreningen Ligevægt & Value (+4,7%) godt op i afkastet. Aktier fra Fjernøsten havde også en forholdsvis god måned (1,7%).

Vi fastholder vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrede områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik. Handelskonflikten blussede godt nok lidt op igen her primo maj med Trump ude at true Kine med afgiftsforhøjelser, men det ser vi mere som amerikansk pres i den afgørende fase. I april foretog vi ingen ændringer i porteføljen.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,95%
Indirekte handelsomkostninger 0,22%
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde ESG