Værdipapirfonden Frøs ESG

En nem og overskuelig investering til dig, der ønsker at fokusere på ansvarlige investeringer.

Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing, og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til vores aktuelle anbefalinger.

Med denne fond ønsker vi at give mulighed for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer.

Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden udelukkende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Miljøsager, ringe sociale forhold og dårlig ledelse kan have stor betydning for virksomheders værdi. Investeringerne sker med aktivt ejerskab og ekskludering. Med aktivt ejerskab forstås blandt andet udnyttelse af stemmeret, hvor vi via vores forvaltere går i direkte dialog med virksomhederne for at øge deres ansvarlighed. Eksklusion indebærer, at såfremt virksomheder ikke er modtagelig for vore forvalteres opfordringer eller ligefrem fremgår af egentlige eksklusionslister, så afhænder forvalterne investeringen i disse selskaber.

Fondens investeringer sker med udgangspunkt i, hvordan de forskellige afdelinger forvalter formuen. I tilrettelæggelsen af forvaltningen lægges der vægt på, at de lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer, UNPRI. Fondens investeringer skal endvidere overholde Civilretsstyrelsens anbringelsesbekendtgørelse for ikke-erhvervsdrivende fonde §8, stk. 1, således at ikke-erhvervsdrivende fonde (jævnfør bekendtgørelsens §6) kan anbringe højst halvdelen af midlerne i fonden.

OBS: Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra kl. 9:35 til 10:50 den 13. maj 2019. DK0061075165 ESG – kursen var 7,57% for høj i ovenstående periode.

Markedskommentar

6. november 2019:

Oktober blev endnu en måned i geopolitikkens tegn med fokus på handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit og Hong Kong, hvor der samtidig var stor fokus på de makroøkonomiske nøgletal. Det følges nøje, hvor stor indvirkning de nævnte geopolitiske usikkerheder har.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, sænkede igen renten med 0,25%-point, men gav samtidig udtryk for, at banken for nærværende forventer, at renten derved har fundet sit leje for den kommende periode. Der forventes en stabilisering i de økonomiske nøgletal og samtidig udtalte Powell (chefen for Fed), at de positive udmeldinger fra USA og Kina omkring indgåelse af en handelsaftale samt udsigterne til en vedtagelse af Brexit-aftale vil gavne samhandlen, fjerne usikkerhed fra de finansielle markeder og understøtte makroøkonomien – med stigende inflation og renter til følge.

I Eurozonen bredte optimismen sig ligeledes ovenpå de nævnte faktorer samt forhåbninger om, at der alligevel ikke indføres øget told fra USA på den europæiske bilsektor. Tyske industriaktier og især bilsektoren trak op på aktiemarkederne.

I Storbritannien lykkedes det endelig af få vedtaget en udtrædelsesplan – men – betingelsen var øget tid til nærmere gennemlæsning. Det accepterede Premierministeren Boris Johnson, mod at han fik lov at udskrive valg. Dette blev imødekommet og briterne skal nu til valg i julemåneden. Datoen for Brexit er sat til senest den 31.01.20. De finansielle markeder ånder lettet op over, at der trods alt endelig er fremskridt i processen. Man ved dog aldrig om det sidste ord er sagt, der kan sagtens komme yderligere bump på vejen.

Både de korte og de lange danske statsrenter steg igen i oktober. Markedet synes at bekræfte udsagnene fra Fed – eller i hvert fald tilkendegives, at vi sandsynligvis vil se effekterne af indgrebene efter fjernelse af usikkerhed omkring handelskonflikt og Brexit.

Aktiemarkederne kom godt igennem oktober måned. Dog havde det danske marked en lidt sløj måned relativt til bl.a. det tyske. Det danske marked er karakteriset ved flere store defensive aktier, hvorfor den store fremgang for især cykliske aktier ikke slog helt igennem. Hvor september måned blev en god måned for value-aktier, oplevede vi i oktober igen en søgning mod vækstaktier grundet den fornyede optimisme.

Der er lang tid til præsidentvalget i USA (november 2020), hvorfor vi ser en risiko for, at Trump pludselig sadler om i forhold til Kina og/eller Europa eller på ny gør alvor af truslerne mod Kina om alligevel at hæve tolden yderligere på kinesisk eksport til USA. Trump har brug for en fælles udenrigspolitisk modstander, så han kan vise sig stor og handlekraftig overfor sine kernevælgere og her ser vi en risiko for, at en aftale med Kina (som vi ikke er i tvivl om er det egentlige sigte) vil blive brugt som våbnet i den kamp og derfor ikke skal landes alt for tidligt i forhold til valget.

Der forventes fortsat øget pres på politikerne for finanspolitiske lempelser, ikke mindst i Tyskland.

Det er nu råderummet er til stede i Tyskland, så mon ikke de mægtige fagforeninger og andre aktører lægger pres på.

Vi vælger at fastholde en forsigtig tilgang til aktiemarkederne i form af dels overvægt af value-aktier frem for vækst-aktier samt fastholdelse af vores afdækningspositioner.

Værdipapirfonden Frøs ESG – 6. november 2019

Oktober måneds afkast i fonden blev på +0,70%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et afkast på +0,41%.

Emerging Markets obligationer i ESG-fonden havde en svagt positiv måned.

På aktiesiden trak især vores placering i Fjernøsten pænt op – takket være positiv udvikling i handelskonflikten mellem USA og Kina. Desuden havde strategien Ligevægt & Value en god måned med afkast noget over benchmark, ligesom vores Europa Small Cap viste flot udvikling. På negativ siden var vores Højt Udbytte-aktier samt rene value-aktier.

Det samlede afkast ender altså bedre end benchmark.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,85%
Indirekte handelsomkostninger 0,03%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde ESG