Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

4. oktober 2018:

Den 15.9.2018 var det ti år siden, at den amerikanske storbank Lehman Brothers kollapsede. Det anses af mange som værende startskuddet til den største finansielle krise i næsten 100 år. Kollapset sendte rystelser igennem hele det finansielle system og trak verdensøkonomien i et sort hul. Der skulle gå ca. 1 år før konjunkturerne atter vendte og opsvinget fik fat. Såfremt opsvinget i den amerikanske økonomi fortsætter indtil sommeren 2019, så er der tale om det længste økonomiske opsving, der nogensinde er registreret. Man kan derfor med rette sige, at vi er i højkonjunkturens sene fase. Der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at opsvinget er ved at være ved vejs ende. Jf. IMF’s (den internationale valutafond) prognoser vil den globaløkonomiske vækst være 3,9% i 2018 og 2019 – selvom de dog erkender, at risikoen er tilstede for, at den bliver lavere. Usikkerheden breder sig via eskalering af handelskonflikten, stigende renter og dermed pres på udvalgte Emerging Markets lande samt stigende oliepriser. Samtidig har vi også kunne konstatere en svag nedgang i visse vækstindikatorer, hvortil dog skal bemærkes, at det er fald fra historisk høje niveauer. Hvad skal så holde økonomien i gang. Her ser vi flere faktorer, der understøtter, eksempelvis særdeles ekspansiv finanspolitik i USA. I Europa konstaterer vi, at trods svagt stigende renter, så er niveauerne stadig meget lave og den europæiske centralbank har meldt ud, at man ikke forventer at ændre på styringsrenten på denne side af sommeren 2019. Usikkerheden omkring Kina, hvor vi har set lidt mere afdæmpede tal for industriproduktionen og investeringsvæksten og negative effekter fra handelskrigen med USA, opvejes dog efter vores mening til fulde af en ændring i finans- og pengepolitikken til en mere ekspansiv retning for at understøtte væksten.

 

Seneste udvikling i handelskrigen var vi vidner til den 24. september. Her pålagde USA 10% told på yderligere 200 mia. USD kinesisk eksport til USA. De tidligere gange har vi set Kina gengælde 1 til 1. Det var dog for første gang i konflikten ikke muligt for Kina, idet Kina blot importerer varer for ca. 130 mia USD fra USA, hvorimod eksporten er på mere end 500 mia. USD. Præsident Trump har allerede truet med at pålægge hele den kinesiske eksport til USA toldsatser. Kina kan derfor blive nødsaget til at gå andre veje i forsøget på at gengælde overfor USA. Ifølge forlydender er Kina i færd med at forberede at sænke toldsatserne for en række andre lande end USA for derved indirekte at svække den amerikanske konkurrenceevne.

 

I september hævede den amerikanske forbundsbank renten for 3. gang i år – og for 8. gang i alt i denne omgang. Stærke konjunkturer og skattereform lægger et opadgående pres på inflationen, hvorfor renteforhøjelsen var ventet i markedet. Den europæiske centralbank valgte derimod at fastholde renten. I Europa er udfordringen, at der er stor forskel på, hvor de enkelte eurolande befinder sig i konjunkturcyklen. I Tyskland ses en overhængende risiko for overophedning, mens der i de sydeuropæiske lande er mange ledige ressourcer. Det gør det naturligvis vanskeligt for centralbanken at navigere. Indtil nu har fokus været på udfordringerne i Sydeuropa.

 

I Italien blev det længe ventede budgetudspil lagt frem. Der var på forhånd forhåbninger om et budgetunderskud omkring 1,9%. Det viste sig dog at være på 2,4% og dermed ikke langt fra den europæiske grænse på 3%. Budgetplanerne skal fremlægges for EU-kommissionen den 15.10.

 

September måneds afkast i fonden blev på +0,10%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et afkast på +0,07%. Efter nogle svære måneder oplevede vi i september en pæn fremgang for Emerging Markets obligationer, hvor vi så stigninger på 1,2% for udstedelser i EUR/USD, mens udstedelserne i lokalvaluta opnåede stigninger på hele 3%. De danske obligationer derimod havde en meget neutral måned, hvor eksempelvis danske statsobligationer med en løbetid på 1-3 år tabte 0,06%. Overordnet set steg de europæiske renter en anelse i løbet af måneden.

Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, og da statsrenterne udviste marginale ændringer, så påvirkede det kun afkastet svagt positivt i september måned.

Statsrenterne holdes fortsat nede i Europa på nervøsitet omkring handelskonflikten og det italienske budget for 2019. Det generelle økonomiske billede antyder dog fortsat, at rentepilen peger mod højere renter. Vi fastholder derfor vores afdækning af noget af renterisikoen.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,00%
Indirekte handelsomkostninger 0,07%
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Forsigtig