Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

7. maj 2019:

April måned blev overordnet set ganske fredelig på de finansielle markeder, men pludselige rentefald sidst i marts trak med ind i april og bevirkede en meget stor dansk konverteringsaktivitet. Dette smitter naturligvis af på udtrækningsprocenterne på de højtforrentede danske realkreditobligationer.

Fortsat usikkerhed omkring den fremtidige vækst, lempelig pengepolitik og udskydelse af Brexit bidrog til at holde renterne lave og derved nød aktierne fortsat godt af den høje risikovillighed og likviditetstilstrømning. De makroøkonomiske nøgletal giver fortsat mere usikkerhed end vished omkring den aktuelle væksts robusthed – om end april dog bød på mere opløftende tendenser. Især tal for det amerikanske arbejdsmarked var ganske flotte. Inflation er dog stadig ikke et tema, hvilket til stadighed udfordrer nationalbankerne.

Den amerikanske forbundsbank valgte på sit rentemøde i april at fastholde renten, hvilket var helts om ventet. Samtidig lød signalerne dog på uændret rente hen over sommeren, og flere aktører begynder at indregne, at renterne ikke hæves yderligere i 2019.

Både de korte og de lange danske statsrenter steg i april, hvilket især skyldes modreaktion til det kraftige fald i marts samt reaktion på den svage forbedring i nøgletallene.

April måneds afkast i fonden blev på 0,06%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et negativt afkast på 0,21%. Obligationer fra de modne markeder bidrog med svagt negative afkast. Emerging Markets obligationer havde endnu en relativ god måned og bidrog med ca. 0,25% i afkast, i lokalvaluta dog svagt negativt. Vores beholdning af internationale obligationer udviste denne gang en stort set uændret udvikling. Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, hvilket trak afkastet lidt i positiv retning i april måned.

Forskellen mellem fondens afkast og benchmark ligger primært i vores valg af obligationer fra Emerging Markets samt fastholdelse af renteafdækning.

Vi fastholder vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrede områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik.

Handelskonflikten blussede godt nok lidt op igen her primo maj med Trump ude at true Kine med afgiftsforhøjelser, men det ser vi mere som amerikansk pres i den afgørende fase. I april købte vi lidt mellemlange danske realkreditobligationer til porteføljen.

Værdipapirfonden Frøs forsigtig – april 2019

April måneds afkast i fonden blev på 0,06%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et negativt afkast på 0,21%. Obligationer fra de modne markeder bidrog med svagt negative afkast. Emerging Markets obligationer havde endnu en relativ god måned og bidrog med ca. 0,25% i afkast, i lokalvaluta dog svagt negativt. Vores beholdning af internationale obligationer udviste denne gang en stort set uændret udvikling. Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, hvilket trak afkastet lidt i positiv retning i april måned.

Forskellen mellem fondens afkast og benchmark ligger primært i vores valg af obligationer fra Emerging Markets samt fastholdelse af renteafdækning.

Vi fastholder vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrede områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik.

Handelskonflikten blussede godt nok lidt op igen her primo maj med Trump ude at true Kine med afgiftsforhøjelser, men det ser vi mere som amerikansk pres i den afgørende fase. I april købte vi lidt mellemlange danske realkreditobligationer til porteføljen.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,00%
Indirekte handelsomkostninger 0,07%
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Forsigtig