Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

4. januar 2019:

Usikkerheden tog til i december. Det blev bestemt ikke en måned med sød musik og julestemning.

Brexit-forhandlingerne led et tilbageslag, idet premierminister May ikke havde opbakning hjemme i sit eget parlament og derfor valgte at udskyde afstemningen til uge 3 i 2019. Det skønnes blandt markedsanalytikere, at et ”no-deal” vil betyde, at den britiske økonomi vil kunne tabe op mod 10% af BNP på mellemlang sigt. Der er derfor en vis optimisme i forhold til mulighederne for evt. mindre tilretning af aftalen og efterfølgende godkendelse i parlamentet. Der er dog stor risiko forbundet med briternes exit.

Italien og EU-kommissionen kom i december tættere på hinanden omkring det italienske statsbudget for 2019. Senest har den italienske regering ændret sit skøn for budgetunderskuddet til nu 2,04% fra tidligere 2,4%. EU-kommissionen har på den baggrund udtalt, at der så ikke vil blive indledt en formel underskudsprocedure mod Italien. Italien har dog stadig store udfordringer, idet BNP faldt sidst på året og både PMI for industrien og forbrugertilliden faldt igen i december. Den manglende vækst presser Italien.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, fortsatte sin rentenormaliseringspolitik – trods ændret retorik omkring renteniveauet. På få uger gik Fed fra at mene, at renteniveauet var væsentligt under det neutrale niveau, til at mene, at renteniveauet var tæt på det neutrale. Det fik markedet til at frygte for væksten. Alligevel forhøjede Fed renten på deres møde den 19. december. Det var 9. gang, at Fed forhøjede renten siden december 2015. Udsigterne for 2019 blev dog ændret til 2 renteforhøjelser mod tidligere signaler om 3. Fed valgte samtidig at sænke BNP-estimatet for 2019 til 2,3% (fra 2,5%) og inflationsestimatet til 1,9% (fra 2,0%).

Fed valgte altså at fortsætte renteforhøjelserne, hvorimod ECB (den europæiske centralbank) ikke er begyndt endnu. ECB valgte dog – trods seneste opbremsning i den europæiske økonomi – som tidligere annonceret at stoppe deres store opkøbsprogram. Den lempelige pengepolitik fortsætter dog en rum tid endnu, idet styringsrenten fastholdes på -0,40% som minimum til efter sommeren 2019 samtidig med, at reinvestering af udløbne obligationer (fra opkøbsprogrammet) vil fortsætte. Også ECB valgte at sænke skønnet for BNP og inflation for 2019.

Handelskonflikten mellem især USA og Kina fortsatte. Den under G20-mødet indgåede aftale om, at USA og Kina indgår en dialog omkring ny aftale, der i første omgang fik Trump til at udskyde de truede nye tariffer med 90 dage, fik ikke beroliget markederne. Der savnes konkrete udmeldinger samtidig med, at de økonomiske nøgletal nu viser negativ effekt af konflikten.

De korte danske statsrenter steg i december, mens de lange udviste faldende tendens i takt med øget bekymring for den økonomiske vækst.

December måneds afkast i fonden blev på -0,09%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et afkast på 0,06%. Obligationer fra de modne markeder bidrog med mindre negative afkast. Emerging Markets obligationer havde endelig en fornuftig måned og bidrog med ca. 0,75% i afkast. De danske obligationer havde en forholdsvis svag måned, hvor eksempelvis danske statsobligationer med en løbetid på 1-3 år faldt med 0,06%, mens realkreditobligationer havde en lidt ringere måned. Vores beholdning af internationale obligationer bidrog igen positivt til afkastet med stigning på 0,68%, hvilket især blev trukket af søgningen mod mere sikre obligationer samt udviklingen i valutakurserne. Kreditspænd blev øget og investorerne kravlede lidt i sikkerhed. Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, og da lange statsrenter udviste marginale fald, så påvirkede det afkastet svagt negativt i december måned. Alt i alt altså en forholdsvis neutral måned.

For hele året ender fondens afkast på -1,19% mod benchmarkafkastet på -0,74%. Korrigeret for omkostninger klarer fonden sig altså en anelse bedre end benchmark. Trods dette er det ærgerligt med et år med negativt afkast på denne fond, men det viser med al tydelighed, hvor udfordrende de finansielle markeder har været i år.

Året endte negativt på de fleste fronter. Danske korte statsobligationer tabte 0,40%, Emerging Markets obligationer tabte 5,86% og det globale aktieindeks tabte 11,3% (målt i USD). Alt i alt et noget trist investeringsår, hvor de mange brændpunkter trak sorte skyer over investorernes humør.

Vi fastholder dog vores aktuelle strategiske tilvalg, idet vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for opblødning på nogle af de udfordrende områder som handelskonflikten og den globale pengepolitik. Vi tror, at USA og Kina indser nødvendigheden i en for begge parter acceptabel aftale. Vi forventer ikke, at den amerikanske økonomi går i recession i år. Der vil givet ske en vækstnedgang, men fortsat til relativt fornuftige niveauer. Pengepolitikken fortsættes mod normalisering, men ikke i en grad, der afsporer den økonomiske udvikling. Vi tror derfor på en optur på aktiemarkedet i årets første halvår, mens renterne vil udvise svage stigningstakter. Det betyder, at obligationer fra modne markeder forventes svagt faldende rent kursmæssigt, hvorfor vi fastholder vores renteafdækning. Kreditobligationer og obligationer fra Emerging Markets har haft et hårdt 2018 på baggrund af frygt for vækstnedgang, rentestigninger og kraftig forringelse af likviditeten i takt med centralbankernes afslutning af opkøbsprogrammerne. Dette forventer vi på baggrund af nævnte udsigter vil ændre sig lidt i 2019, hvorfor vi ser gode muligheder for obligationer fra Emerging Markets.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,00%
Indirekte handelsomkostninger 0,07%
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Forsigtig