Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

7. februar 2019:

Der var høj bølgegang på de internationale aktiemarkeder i 2018 med store op- og nedture i forbindelse med stemningsskiftet fra optimisme til pessimisme. Slutresultatet blev for de fleste markeder lavere aktiekurser, hvor europæiske aktier med Tyskland i front bød på massive kursfald.

Det var specielt handelskonflikten, diverse politiske kriser og ikke mindst tegn på vækstnedgang i Europa, som satte tydelige negative aftryk i kursudviklingen. Blandt de modne aktiemarkeder har USA klaret sig relativt bedst, men også her sluttede året med sur stemning og kursfald.

Aktieinvestorerne sidder således tilbage med høj puls, hjertebanken samt svedige håndflader efter det ringeste aktieår siden 2008. Dansk aktieindeks, OMXC25, faldt således med 13,16% mod kursfald på hele 18,26% i det tyske aktieindeks, DAX.

Vil usikkerheden og turbulensen på aktiemarkederne fortsætte ind i 2019? Det er svært at spå – især om fremtiden, men et er sikkert… de finansielle markeder har sat fokus på generelt aftagende vækstsignaler og politisk usikkerhed.

Verdensøkonomien vokser fortsat i et relativt pænt tempo godt hjulpet på vej af fremgang i jobskabelsen, høj forbrugertillid, lave renter samt mild ekspansiv finanspolitik. Nok har den globale vækst toppet, men uanset spæde sprækker i vækstbilledet, så er det værd at bemærke, at vækstraten de kommende år forventes omkring gennemsnittet på 3,5% siden 1980.

På den politiske front vil det fortsat være den igangværende handelskonflikt, der tiltrækker størst opmærksomhed. USA og Kinas indledende møder tegner dog et billede af velvilje til forhandling. Et langstrakt forhandlingsforløb må dog forventes med flere bump og Trump tweets på vejen.

De korte danske statsrenter steg i januar, mens de lange udviste faldende tendens, endda straks årets startede, hvilket skyldes øget bekymring for den økonomiske vækst.

Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, og da lange statsrenter udviste marginale fald, så påvirkede det afkastet svagt negativt i januar måned.

Månedens afkast i januar blev på 2,75% mod sammenligningsgrundlaget (benchmark) på 3,37%. Fonden leverede altså et afkast lidt lavere end sammenligningsgrundlaget. Forskellen mellem fondens afkast og benchmark ligger primært i vores valg af afdækning, hvor vi har valgt at tage toppen af risikoen efter en ganske stærk start på året. Internationale obligationer, Udenlandske obligationer og Emerging Markets Obligationer bidrager alle positivt i denne måned. Vores beholdning af small cap aktier fra EU og aktier i afdelingen Verden Ligevægt & Value trækker det meste af afkastet, da vi her oplever kursstigninger på 8,26% og 9,39%.

Vi har i januar benyttet os af et kraftigt kursfald i Genmab til at købe aktien ind i porteføljen.

Vil investorerne kunne finde smilet frem i 2019?

Positive vinde har skabt momentum i aktierne gennem januar 2019, hvilket delvis kan tilskrives stærke vækstsignaler i den amerikanske jobrapport som endvidere underbygges af stigende ordreindgang i fremstillingssektoren. Fornyet optimisme omkring politiske bekymringspunkter er også årsag til løft i markedsstemningen. Den amerikanske delvise regerings-nedlukning er bragt til ophør og de kinesiske myndigheder stimulerer økonomien.

Pengepolitikken fortsættes mod normalisering, men ikke i en grad, der afsporer den økonomiske udvikling. Den amerikanske forbundsbank har antydet, at der måske indlægges en pause i renteforhøjelserne, og direktøren i den europæiske centralbank har lovet, at der ikke kommer nogen renteforhøjelser før tidligst efter sommeren 2019.

En verdensøkonomi med ridser i lakken og forhåbentligt milde vinde på den politiske front burde kunne anspore fornyet risikovillighed på de internationale aktiemarkeder gennem førte halvår 2019.

Den store aktiekorrektion i 2018 har skabt fornyet potentiale i aktier, hvor stigende risikopræmie gør aktier attraktive. Geografisk set er den amerikanske økonomi frontløber i den igangværende økonomiske cyklus, og effekten af stramningen af pengepolitikken vil sammen med stramt jobmarked sætte rammerne for at USA vil gå forrest i vækstnedgangen fra tidligst 2. halvår 2019. Derfor synes potentialet i europæiske samt Emerging Markets aktier for mere attraktivt.

Det danske aktieindeks, OMXC25, er gennem januar steget med lidt over 4% – så smilet er genfundet efter surt 2018.

Fakta om fonden
Investerer iObligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier50%
UdbyttebetalendeJa
Forventet ÅOP1,78%
Indirekte handelsomkostninger0,14%
Beløbsgrænseringen
Risiko for tab4
Finanstilsynets risikomærkningGul
Investeringshorisont, minimum3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Moderat