Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

8. august 2018:

Forsommeren bar præg af dramatik i Italien samt handelspolitiske stridigheder og skabte frygt for varm sommer på de finanspolitiske markeder. Juli måned overraskede positivt på både sommervejret og de finansielle markeder trods fortsat uro omkring handelspolitiske konflikter. Fornyet appetit efter risiko betød stigende kurser på globale aktier og højrenteobligationer i kølvandet på forsonende møde mellem Præsident Trump og EU’s Juncker. Statsobligationer oplevede kursfald på fortsatte stærke amerikanske nøgletal og stigende risikovillighed.

 

Trump indførte nye importtariffer på kinesiske eksportvarer og truede med told på 500 mia. USD – hele Kinas eksport til USA – hvis de kinesiske myndigheder fortsætter en kompromisløs gengældelsesstrategi. Kina agerer på Trumps torden og buldren ved at være på charmeoffensiv overfor EU for at finde fælles front. Derudover imødekommer Kina konsekvenserne af handelspolitiske udfordringer ved at stimulere økonomien ved at sænke personskatterne og lempe reservekravene til bankerne.

 

Trumps trusler om told på biler skabte panderynker i EU, hvorfor der var lagt op til et spændende møde mellem Trump og Juncker. Umiddelbart forlød det, at mødet forløb i god, venlig og hjertelig tone, hvor der var enighed om, hvad der skal til for at undgå en egentlig handelskrig. Nye forsonende toner som umiddelbart smittede positivt af på de finansielle markeder.

 

Handelskonflikten fortsætter og vil stadig sætte dagsordenen på de finansielle markeder. Det forlyder dog, at embedsmænd fra USA og Kina forsøger at genoptage forhandlinger, men hvorvidt det lykkedes må tiden vise.

 

På den økonomiske front synes USA fortsat at være i den gule førertrøje med flotte væksttal for 2. kvartal 2018 og høje tillidstal. Industrien fastholder optimismen, men forventninger 6 måneder frem synes at fortælle, at også industrien begynder at blive bekymret for handelskonfliktens konsekvenser. Kraftige skattelettelser og forøgelser af budgetunderskuddet fastholder fortsat et højt væksttempo, men tempopet vil løje af i takt med, at det bliver sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft og stimulansen aftager.

 

I Europa så vi i juli måned tendens til bedring i de økonomiske nøgletal, bl.a. ved industriproduktionen efter en svag start på året. Handelskonflikten slider på industriens forventninger til fremtiden, men optimismen ligger fortsat på et højt niveau. Den europæiske centralbank, ECB, har også antydet, at økonomien igen er på vej efter ekstraordinært svagt første kvartal.

 

Den Internationale Valutafond, IMF, har i juli været ud og gentage generelt positive vækstestimater for verdensøkonomien. IMF antyder dog, at en eskalering af handelskonflikten vil ramme væksten på nedsiden.

Globale aktier steg på lidt mildere retorik omkring handelskonflikten i juli måned og endte bredt funderet med positive afkast. Robust global økonomi og positiv start på regnskabssæsonen i USA var understøttende for aktierne, hvor USA steg mere end Europa og Fjernøsten– men for en gang skyld var det ikke FAANG-aktierne der trak det amerikanske indeks på baggrund af flere svage regnskaber inden for IT branchen. Emerging Markets aktier underperformede i starten af juli måned, men kom godt efter det i sidste uge af juli med højere stigningstakt end både USA og Europa. Latinamerika præsterede flot i juli måned på mindre politisk turmult, mens Fjernøsten er ramt af handelskonflikten.

Månedens afkast i juli måned blev på 1,13% mod sammenligningsgrundlaget (benchmark) på 1,20%. Den marginale forskel mellem fondens afkast og benchmark ligger i fortsat overvægt af europæiske kontra amerikanske aktier. Vi vurderer fortsat europæiske aktier billige i forhold til amerikanske, hvorfor vi fastholder positionen.

 Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, og da statsrenterne generelt steg moderat i juli måned, var det medvirkende til et bedre afkast i fonden end benchmark.

Statsrenterne ligger fortsat under niveauer fra foråret på nervøsitet omkring handelskonflikten – og flugt fra aktier til sikre statsobligationer – men det generelle økonomiske billede antyder, at rentepilen fortsat peger mod højere renter. Vi fastholder derfor vores afdækning af noget af renterisikoen.

 

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,78%
Indirekte handelsomkostninger 0,14%
Beløbsgrænser ingen
Risiko for tab 4
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak

om dine muligheder?

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Moderat