Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

4. november 2018:

Globale aktier faldt 7,4% (i dollar) i oktober måned, hvilket er det største månedlige fald siden maj 2012. Dette skabte usikkerhed omkring holdbarheden af det økonomiske opsving. Usikkerhed bevirker, at investorerne neddrosler risikovilligheden og flytter deres investeringer mod mere sikre markeder i form af bl.a. statsobligationer fra eksempelvis USA og kernelandene i EU. Derved presses renterne nedad. Amerikanske nøgletal fortsætter dog med at indikere solid vækst, mens selskabernes regnskaber overrasker positivt. Der er dog mere fokus på selskabernes guidance end på selve resultatet, da handelskrigen og et stramt amerikansk arbejdsmarked presser omkostningssiden. Handelskrigen og sanktioner mod Iran har sendt bl.a. jern og oliepriserne i vejret, og betyder, at selskabernes inputpriser stiger. Også omkostningerne til transport af varer fra fabrikker til forbrugere stiger – dels på grund af olieprisen, men også fordi et stramt arbejdsmarked har skabt mangel på lastbilchauffører. Endeligt betyder den generelle mangel på arbejdskraft, at en række lavprisjob i kæder som Target, Amazon og McDonald’s har udsigt til betydelige procentvise lønforhøjelser. Meldingerne fra selskaberne i Q3 regnskaberne har i grove træk været, at de forventer at kunne vælte hovedparten af prisstigningerne over på kunderne – og det er jo i første omgang positivt for aktionærerne. Det vil dog kunne medføre et betydeligt inflationspres, som kan trække renterne op, hvis selskaberne får held med det. Men den tid den udfordring. I mellemtiden udviser europæiske makrodata fortsat vigende tendenser. Senest faldt den tyske detailhandel betydeligt tilbage i september, og bekræfter den udvikling vi også har set i Spanien og Frankrig. Europæiske aktiemarkeder har dog i lighed med de amerikanske markeder set et betydeligt rebound de seneste dage i takt med, at globale investorer har fået troen på økonomisk vækst i verdensøkonomien tilbage, særligt trukket af USA. Derved er der igen kommet lidt mere ro på rentefronten og vi ser de stigende tendenser genoptaget.

I Italien blev budgetudspillet afvist af EU-kommissionen. Det er ikke sket tidligere, at et land har fået sit budget afvist. Dermed er den italienske regering sendt tilbage med besked om at revurdere. De officielle udmeldinger fra den italienske regering lyder dog foreløbigt ikke på imødekommenhed.

Globale aktier havde som nævnt en historisk dårlig måned på baggrund af eskalering af handelskonflikten, stigende renter, uroen omkring Italien samt de diplomatiske udfordringer i forbindelse med Saudi Arabien og mordet på journalisten Khashoggi. Denne gang slap de amerikanske aktier ikke fri, men måtte også se store kursfald i øjnene.

Især de fjernøstlige aktier har haft et ganske hårdt år, hvilket også rammer vores totale afkast.

I løbet af måneden valgte vi at investere i Novo Nordisk. Vi forventer, at markedsforholdene vil favorisere Novo og ser det aktuelle kursniveau som ganske attraktivt.

Derudover har vi i løbet af oktober været inde og ude af AP Møller Mærsk et par gange, idet aktien har svinget ganske betragteligt og vi derfor har haft mulighed for på få dage at indkassere nogle pæne kursgevinster.

Månedens afkast i oktober måned blev på -0,80% mod sammenligningsgrundlaget (benchmark) på -2,01%. Fonden leverede altså et negativt afkast, men markant bedre end sammenligningsgrundlaget. For hele året ligger fonden nu pænt foran benchmark. Forskellen mellem fondens afkast og benchmark ligger primært i Internationale obligationer, Emerging Markets Obligationer og vores beholdning af udbytteaktier samt investeringerne udvalgte danske aktier. Vores beholdning af internationale obligationer bidrog flot til afkastet med stigning på 1,5%, hvilket især blev trukket af søgningen mod mere sikre obligationer samt udviklingen i valutakurserne. Kreditspænd blev øget og investorerne kravlede lidt i sikkerhed. Overordnet faldt de europæiske statsrenter en anelse i løbet af måneden for kernelandene, mens randlandene oplevede rentestigninger.

Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, og da statsrenterne udviste marginale ændringer, så påvirkede det kun afkastet svagt i oktober måned.

Statsrenterne holdes fortsat nede i Europa på nervøsitet omkring handelskonflikten og det italienske budget for 2019. Det generelle økonomiske billede antyder dog fortsat, at rentepilen peger mod højere renter. Vi fastholder derfor vores afdækning af noget af renterisikoen.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,78%
Indirekte handelsomkostninger 0,14%
Beløbsgrænser ingen
Risiko for tab 4
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Moderat